افشان سرو 3575

جنس نخ

اکریلیک

سایز

همه

تراکم

3600

رنگ ها

رنگ1