بازدید جناب آقای مونسان معاون محترم شعب بانک ملی ایران

بازدید جناب آقای مونسان معاون محترم شعب بانک ملی ایران و آقای آزادی مدیر امور شعب بانک ملی استان اصفهان به اتفاق هیات همراه از مراحل تولید شرکت رسول اصفهان قالی سلیمان