تبریک خانه صنعت و معدن

خانه صنعت و معدن اصفهان طی پیامی کتبی کسب عنوان واحد نمونه ملی تولیدی استاندارد کشوری در سال ۴۰۲ را به شرکت رسول اصفهان قالی سلیمان تبریک گفت.