بازدید نمایندگان شرکت بین‌المللی BRSM از شرکت تولیدی صنعتی رسول اصفهان قالی سلیمان در خصوص گواهينامه های سیستم مدیریت و کنترل کیفیت