مراسم تودیع مدیرمالی اقتصادی شرکت رسول اصفهان قالی سلیمان

طی مراسمی با حضور مدیرعامل و چند تن از اعضای هیات مدیره و مدیران با اهدای لوح از خدمات و فعالیت‌های چند ساله مدیر مالی اقتصادی شرکت رسول اصفهان قالی سلیمان آقای رحمان کریمی تقدیر بعمل آمد.گفتنی است آقای رحمان کریمی از سال۱۳۹۵در سمت مدیر مالی اقتصادی مشغول به خدمت در این عرصه بوده است.