پیام تبریک کتبی انجمن صنایع نساجی ایران

پیام تبریک کتبی انجمن صنایع نساجی ایران در خصوص کسب عنوان واحد نمونه ملی تولیدی استاندارد کشور در سال ۴۰۲ به شرکت رسول اصفهان قالی سلیمان.  *جهان پسندید هنر نصف جهان را*