زنبق 2942

جنس نخ

اکریلیک

سایز

همه

تراکم

2550

رنگ ها

رنگ1